Informationsbrev april 2014

Byte av portkod

För att undvika alltför stor spridning av vår portkod till obehöriga bör koden ändras med jämna mellanrum, och vi kommer nu att göra detta för första gången någon gång under den första veckan i maj. Den nya koden har distribuerats separat idag och används på samma sätt som den tidigare koden. Om ni under den veckan märker att den gamla koden slutat fungera, prova då med den nya.

Vi vill också be alla våra medlemmar att i möjligaste mån undvika att i onödan sprida koden till utomstående, och istället uppmana besökande att använda porttelefonen när så är möjligt.

Årsstämma 2014

Årsstämman för 2014 är planerad till tisdagen den 6:e maj klockan 18:30 – 20:00 i Kålltorpsskolans matsal som vanligt, så preliminärboka gärna detta i kalendern redan nu. Mer information om detta kommer inom kort i separat kallelse.

Ingen motion har inkommit från enskilda föreningsmedlemmar inför stämman. Bland de frågor som styrelsen kommer att sätta på agendan finns bl.a. fortsatt diskussion och eventuellt beslut om parkeringsplatser samt en rapport om garantibesiktningen, som nu är inne i slutfasen.

Vi hoppas på stort deltagande!

Brandsäkerhet

För ett tag sedan gick vi runt och knackade dörr för att uppmana alla medlemmar att inte förvara föremål i våra trappuppgångar av brandsäkerhetsskäl. Alla var så klart inte hemma så vi hade inte möjlighet att prata med alla, därför vill vi här påminna om att inte ställa barnvagnar, cyklar, lådor, möbler, skor eller andra föremål i våra trappuppgångar.

Anledningen är att om en brand skulle uppstå med kraftig rökutveckling så måste rökdykare kunna hitta fram till våra lägenhetsdörrar genom att följa trappuppgångarnas väggar i blindo. Om brandmännen snubblar över eller hindras av oväntade föremål så kan den resulterande fördröjningen innebära skillnaden mellan liv och död för någon som är kvar i lägenheten – inte bara för den egna lägenheten utan för andra i samma trappuppgång.

Fastighetsskötare

Föreningen har sedan årsskiftet avtal med Riksbyggen om fastighetsskötsel. Rent praktiskt innebär det att en fastighetsskötare vid namn Kåre Alm har fått en genomgång av vår fastighet och framöver har tillsyn av fastigheten en gång varannan vecka och finns tillgänglig för löpande skötsel och mindre reparationer.

Riksbyggens telefonnummer för felanmälan är 0771-86 08 60. Detta nummer gäller för såväl akuta problem som småsaker i enskilda lägenheter. Felanmälan kan göras dygnet runt.

Observera att allt arbete som som rör enskilda lägenheter bekostas av lägenhetsinnehavaren själv, medan föreningen gemensamt bekostar arbete som berör gemensamma utrymmen och funktioner och beställs av styrelsen. Det är endast styrelseledamöter som får beställa arbeten som föreningen gemensamt svarar för!

Var går gränsen?

Många undrar säkert var gränsen går mellan vad varje enskild lägenhetsinnehavare ansvarar för och vad föreningen gemensamt ansvarar för. Vår förening tillämpar de riktlinjer som Riksbyggen tagit fram för denna gränsdragning. Som vägledning kan dessa riktlinjer laddas ner här: Underhållsansvar BRF

Hälsningar,
Styrelsen

Informationsbrev december 2013

Hej alla! Nu har vi snart ett nytt år & vi i styrelsen vill önska alla en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR och samtidigt uppdatera er kring några saker som berör oss alla som bor i vårt fina hus!

Nytt golv i cykelrummet

OBS: NÄSTA VECKA 9-13 DEC FIXAS DETTA.

Egnahemsbolaget (via NCC) kommer att göra om golvet (en del i garantin). Det är bra om vi kan tömma rummet, annars kommer NCC fixa och göra golvet i omgångar. Vi kommer nu på söndag kväll 8 dec kl. 18-20 öppna upp målarrummet (längst ner i uppgång 66) så att man kan ställa sin cykel där under veckan. Rummet kommer att stå öppet under veckan, alternativt kan man ha cykeln i sitt källarförråd eller utomhus. Söndagen den 16 dec kl. 18-20 kommer vi kunna flytta upp igen. Vill man ha kvar sin cykel på ”vinterförvaring” i målarrummet så går det bra, då låser vi sedan rummet och öppna upp det framåt vårkanten.

Vår källare och våra källarförråd

Under garantibesiktningen har vi haft en dialog kring vår källare och fukt som vi har upplevt. Egnahemsbolaget har vidtagit åtgärder bl.a. att med en ökad ventilation lösa detta problem. Några saker måste vi själva beakta för att undvika att få fukt- och mögelskador:

  1. Se till att ventilationsdonen inte blockeras. Gäller både insläpp och utsug, fri luftväg krävs!
  2. Radiatorerna får inte vara tilltäckta, och ska stå på max. Då undviker vi kondensfenomen.
  3. Se till att det finns en luftspalt mot golv och vägg. Det som förvaras på golvet skall pallas upp på lämpligt vis, använd t.ex. balkongplattor i plast. Inget får lutas direkt mot väggarna.

Fastighetens garantibesiktning

Vi har under hösten haft två möten, vi kommer att träffas igen i januari. Förutom källaren har ventilationsanläggningen för huset byggs ut och en ny injustering är gjord, genomgång av taket och fasad är gjord och bl.a. har fler stuprör satts upp, förbättring av fönster, lackning av dörrarna, nya skärmtak, det har även gjorts en del markarbeten. Vi har fått förlängd garantitid på vissa saker på fastigheten, dessa kommer vi att följa under 2014. Numera så testar man brandspjällskyddet var fjortonde dag.

Årsavgift 2014

I enlighet med den ekonomiska planen kommer årsavgiften att höjas med 2,75 % för 2014.

Nya avtal

Vi har nu tecknat ett avtal kring fastighetsskötseln, leverantör är Riksbyggen, de kommer att sköta den löpande skötseln av vår fastighet på uppdrag av styrelsen. I avtalet ingår bl.a. att rensa stuprör, byta glödlampor och göra servicebesök. För trädgårdsskötseln har vi också tecknat ett avtal, den kommer nästa år att skötas av Fritz Trädgårdsanläggningar AB (Christian Turunen som bott i huset har denna firma).

Nya lampor i parken

För en mer upplyst miljö har Park & natur under hösten satt upp nya lampor i parken, nya ledningar håller på att dras och arbetsbelysningen för den tas bort när de är färdiga.

Information om garantibesiktningen

Samtliga hushåll har nu blivit kallade till garantibesiktning av sin lägenhet och de flesta har fått tillsänt sig dokumentation från dessa besök. Vi vill här informera lite om innebörden av dessa dokument, om garantibesiktningen för fastigheten som helhet, och om nästa steg i garantibesiktningsprocessen.

Avstämning

Den avstämning som ni gick igenom tillsammans med Peter Szabo från Egnahemsbolaget vid garantibesiktningen är ett dokument där lägenhetsinnehavaren stämmer av med Egnahemsbolaget status på de punkter som kom fram under slutbesiktningen som gjordes för två års sedan. Syftet är att få en accept på att dessa punkter är åtgärdade och få bort dem från protokollen. De flesta av dessa punkter ska redan vara åtgärdade men om så inte är fallet ska Egnahemsbolaget åtgärda det som är kvar.

Garantibesiktningsprotokoll

Detta dokument sammanfattar de fel som ni som lägenhetsinnehavare har konstaterat under tiden ni har bott i lägenheten och nu tagit upp på garantibesiktningen. Fel som redan konstaterats vid slutbesiktningen tas inte med här, utan endast sådant som uppstått under tiden som förflutit sedan slutbesiktningen.

Anmärkninger med formuleringen ”kunden påpekar” eller ”kunden påtalar” används då det inte går att konstatera något fel vid besiktningstillfället, men innebär att det ska bevakas. Det åligger entreprenören, dvs. Egnahemsbolaget, att bevaka eller kontrollera detta, göra de mätningar som krävs, etc. Ni ansvarar också som lägenhetsinnehavare för att bevaka att allt åtgärdas för det som avser er lägenhet.

Det är viktigt att ni kontrollerar att de saker som ni tog upp när ni gick igenom lägenheten faktiskt kommit med på besiktningsprotokollet. Om något saknas, kontakta besiktningsmannen som skrev protokollet.

Fastighetens ventilation

Inför garantibesiktningen av fastigheten som helhet har styrelsen påpekat att vi upplever en bristfällig ventilation. Detta baseras bl.a. på tidigare information från våra medlemmar. Vi hoppas att ni som har haft synpunkter på ventilationen har tagit upp detta under garantibesiktningen av era lägenheter. Dessa påpekanden kommer ligga till grund vilka lägenheter som behöver undersökas ytterligare och/eller så småningom åtgärdas.

Har ni inte tagit upp det av någon anledning, men upplever att ni har en bristfällig ventilation, så skicka ett mejl till styrelsen@brfrenstromska.se eller lägg ett skrivet brev i styrelsen brevlåda på Sanatoriegatan 66 innan den 14 februari.

Fukt i fastigheten

Liksom med ventilationsanläggningen har styrelsen inför garantibesiktningen påpekat de fuktproblem vi upplever, både med de gemensamma källarutrymmena och med vissa enskilda lägenheter. Vi hoppas att ni som har haft fuktproblem har tagit upp detta under garantibesiktningen av era lägenheter. Dessa påpekanden kommer ligga till grund vilka lägenheter som behöver undersökas ytterligare och/eller så småningom åtgärdas.

Har ni inte tagit upp det av någon anledning, men upplever att ni har fuktproblem i er lägenhet, så skicka ett mejl till styrelsen@brfrenstromska.se eller lägg ett skrivet brev i styrelsen brevlåda på Sanatoriegatan 66 innan den 14 februari.

Vi behöver din hjälp – frilagda väggar i källaren den 21 februari!

Torsdagen den 21 februari ska det göras garantibesiktning av källarutrymmena. Inför denna genomgång behöver besiktningsmannen kunna inspektera källarväggarna ockulärt, och då måste dessa vara väl synliga. Alla källarförråd har minst en angränsande vägg, och vi ber samtliga medlemmar att frilägga denna innan detta datum; detta är speciellt viktigt för ytterväggar! Det är denna möjlighet vi har att få en tydlig bild av källarens miljö dokumenterad och bedömd, och då måste besiktningsmannen kunna se eventuella fuktrosor, flagnad färg etc.

När kommer entreprenören åtgärda påpekade fel?

Styrelsen har haft ett första möte med Egnahemsbolaget och där fått beskedet att de troligtvis kommer att påbörja åtgärder i mars, och då inledningnsvis med uppgång 60. Förhoppningen är att därefter fortsätta med en uppgång per månad och förhoppningsvis vara färdiga med samtliga lägenheter innan sommaren.

Styrelsens ambition är att kalla till ett informationsmöte när vi har fått en mer samlad bild av status på hela fastigheten och av hur garantibesiktningen kommer påverka oss som lägenhetsinnehavare och som gemensam ägare av hela fastigheten.

Hälsningar Styrelsen

Angående snöröjning

Hej alla boende i Renströmska Villan!

Styrelsen har fått in ett par klagomål om att snöröjning sker för ofta, vid onödigt lite snö, samt vid tider på dygnet då det stör medlemmars nattsömn. Detta behandlades på senaste styrelsemötet den 23:e januari, och vi vill här kort redogöra för styrelsens ståndpunkt i frågan.

Angående kostnad så betalar föreningen ett fast pris på 39800 kr/år exkl. moms för snöröjningen. Ekonomiskt och säkerhetsmässigt är det därför bara desto bättre för oss ju flitigare de är på att vara här och snöröja. Vi betalar visserligen rörliga materialkostnad för flis, men detta är en förhållandevis liten kostnadspost som kan förväntas uppgå till cirka 3000-5000 kr/år.

Att det upplevs som störande för vissa är förstås en annan sak, men tyvärr kan vi nog inte göra så mycket åt det. Dels kan man ju (som bekant) inte bestämma över vädret, och dels måste leverantören få disponera dygnets timmar mellan sina avtalskunder, och då kan inte alla alltid få snöröjning på idealiska tider. Avtalet med snöröjningsleverantören är givetvis utformat med detta i åtanke, och ger leverantören rätt att själv bestämma tidpunkterna för röjning och flisning efter eget tycke, med hänsyn till att den överenskomna servicenivån ska upprätthållas.

Styrelsen är dessutom av uppfattningen att snöröjningen fungerar mycket bra med nuvarande leverantör (bättre än den förra) och tror absolut inte att vi vinner något på att försöka byta leverantör av den här anledningen, för det finns nog ingen leverantör som till en rimlig kostnad är villiga att garantera oss att enbart snöröja på ”bekväma” tider (och dessutom börjar det ju ibland snöa mitt i natten och måste vara röjt till morgonen därpå).

Man kan sedan ha åsikter om precis hur mycket snö som ska fordras för att röjning ska vara nödvändigt eller berättigat, men då hamnar man nog snabbt i subjektiva gränsdragningar. Även ganska lite snö kan innebära betydande halkrisk om förhållandena är riktigt ogynsamma. Styrelsen anser att det här är bättre att röja en gång för mycket än en gång för lite, särskilt med tanke på att det sker till ett fast pris.

Det bör beaktas att föreningen har ett ansvar, både gentemot våra medlemmar och andra som besöker huset av olika anledningar, att se till att ingen skadar sig pga. bristfällig snöröjning. Om vi inte tar detta ansvar på största allvar kan föreningen drabbas rättsligen och ekonomiskt om en personskada skulle inträffa.

Styrelsen hoppas innerligt att samtliga boende kan godta detta. Om inte så står det förstås alltid var och en fritt att inkomma med en motion till kommande årsstämma med ett konkret förslag på hur vi skulle kunna hantera snöröjningen istället. (Sista dagen för motionsinlämning är sista januari så det är visserligen lite kort varsel till just denna gång, men så fungerar föreningsarbetet.)

Städdag och knytkalas söndagen den 16:e september!

Vi börjar med att städa runt vårt hus. Sopar, krattar, rensar ogräs och gör fint. Alla kan hjälpa till med något – kan du inte vara med hela tiden, kom en liten stund bara!

Samling på framsidan kl. 14:00. Vi håller på till kl. 15:30 eller tills det inte finns något kvar att göra!

Efter att ha städat och fejat behöver vi lite avkoppling! Därför passar vi också på att ha knytkalas tillsammans samma dag med början kl. 16:00.

Ta med något gott och ställ på det gemensamma bordet, som blir ”gående”. Vin/öl medtages, vi bjuder på lättare dryck & kaffe. Kubb finns, andra sällskapslekar är också välkomna!

Facebook-grupp för Brf Renströmska!

Nu finns det även en Facebook-grupp för oss lyckliga som huserar i Brf Renströmska Villan, där vi boende kan kommunicera med varandra i grupp!

Bege dig genast hit för att bli medlem i gruppen:
https://www.facebook.com/groups/brfrenstromska/

På Facebook-gruppens sida kan man till exempel:

  • informera resten av huset om att man tänker ha fest nästa lördag
  • fråga om någon har sett en borttappad högervante
  • tipsa varandra om något vi snappat upp på stan som rör huset eller oss boende
  • höra om någon har en slagborrmaskin att låna ut
  • posta ett kul foto från något av husets skrymslen och vrår
  • kommentera eller ”gilla” något någon annan har skrivit
  • eller bara presentera sig och säga hej!

Se gruppen lite som vår elektroniska allmänna anslagstavla – ordet är öppet och fritt! Sprid budskapet vidare till alla du känner som bor i huset så att vi ser till att alla i huset blir medlemmar så snart som möjligt!