Förslag till nya stadgar

Hej,

På kommande årsmöte föreslår styrelsen en förnyelse av föreningens stadgar till följd av nya lagkrav som uppkommit. Inför mötet kan ni ta del av förslaget här. Störst skillnad återfinns i paragraf 26+29.

De gamla stadgarna hittar ni på följande sida 

Vänligen,
Styrelsen

Informationsbrev mars 2018

Bord och stolar att låna

Föreningen har köpt in fyra bord och 24 stolar som finns att låna för oss medlemmar från och med nu. Grundtanken är att dessa kan användas i samband med lån av partytältet, men de går givetvis att låna även utan partytält. Vänligen boka tält, bord och/eller stolar genom att kontakta styrelsen via mail (styrelsen@brfrenstromska.se) så bekräftas din bokning.

Påminnelse: bredband från 1a april

I enlighet med tidigare information, så kommer bredbandsavtalet som föreningen träffat att träda i kraft den första april. Detta innebär en höjning av månadsavgiften med 145 kr per lägenhet. (Kom ihåg att avsluta ev privata bredbandsavtal, om detta inte redan gjorts.)

Uppdatering: parkeringsplatser

Bygglovsansökan (som informerades om i info-brevet i december) är ännu inte godkänd.

Styrelsen har en pågående dialog med vår bygglovshandläggare på Göteborgs stad om olika lösningsalternativ. Det är klart att det alternativ som skickades med i bygglovsansökan i november inte styrks, vilket är anledningen till att flera nya alternativ diskuterats och utvärderats tillsammans med bygglovshandläggaren. Vi har för avsikt att få in en uppdaterad ansökan snarast, med förhoppningen att denna kan styrkas och sen även godkännas. Dock bör sägas, att återkopplingen från Göteborgs stad har hitintills gett oss intrycket att det kommer bli svårt att vårt bygglov godkänt.

Eftersom tidsplanen för att få klart en permanent lösning är väldigt kort, har vi börjat arbeta med olika alternativa lösningar parallellt. Ytterligare tillfällig förlängning av vårt förra hyresavtal gäller nu till slutet av maj.

Källarförråd och trapphus

Det står en del möbler och annat i våra trapphus och källargångar, vilket inte är tillåtet på grund av brandsäkerhet och framkomlighet vid utrymning. Vänligen ordna annan förvaring eller bortforsling av dessa saker snarast.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen BRF Renströmska

Informationsbrev december 2017

Hyror

Som flera av er troligen redan noterat så kommer hyrorna att höjas med 1 procent från första januari 2018, för att kompensera för höjda kostnader.

Från och med slutet av mars 2018, tillkommer kostnaden för det nya bredbandsavtalet på månadsavgiften, 145 kr per månad.

Lägenhetsansvar

I samband med ventilationskontrollen (OVK) som gjordes nyss, kom några påpekanden om att utsugskåpan/”fläkten” ovanför spisen inte fungerar som tänkt. Styrelsen vill därför passa på att påminna om att det är innehavaren av den enskilda lägenheten som har ansvar för i princip all utrustning i den egna bostaden, inklusive ventilation. Ansvaret gäller både kostnader och att allt fungerar som det är tänkt, alltså inklusive utsugskåpan.

Föreningens avtal med Riksbyggen (0771-860860) innebär att lägenhetsinnehavaren kan anmäla ett ärende och då får hjälp med att åtgärda eventuella brister. Kostnaden för dessa arbeten tillfaller lägenhetsinnehavaren. Är du tveksam kring vad som gäller så läs gärna i föreningens stadgar på vår nyligen uppdaterade hemsida: https://brfrenstromska.wordpress.com/ Stadgarna hittar ni under ”Om föreningen”.

Parkeringsplatser

Föreningen har nu ansökt om bygglov för att ersätta de p-platser som vi hitintills hyrt av Göteborgs stad, men där avtalet har sagts upp (enligt tidigare infobrev). Vårt mål är givetvis att övergången ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för alla påverkade, men eftersom detta har kommit upp under hösten och kommer träda i kraft så snart, ber vi om ert samarbete och er förståelse inför utmaningen. Bygglovsansökan inbegriper ändringar på vår/bostadsrättsföreningens mark, vilket är den bästa möjligheten utifrån de förslag som diskuterats och utvärderats. Vi kommer informera er fortlöpande om utvecklingen.

godjul

God Jul och Gott Nytt År hälsar Styrelsen BRF Renströmska

Årstämma

Föreningens årsmöte är planerat till den 25 April.

Mer information, samt kallelse kommer senare.

Årsstämma

Föreningens årsmöte är planerat till den 19 April.

Tänk på att motioner måste lämnas in till styrelsen senast den 29 Februari. Det går bra att maila på styrelsen@brfrenstromska.se eller lämna motionen i brevlådan uppgång 66.

Mer information, samt kallelse kommer senare.

Enkät – extrarum och fixardag

Alla medlemmar har fått ett frågeformulär i sina postfack som syftar till att få in information om medlemmarnas önskemål avseende användningsområde för föreningens extrarum som finns i uppgång 66 nb vilket tidigare använts till vinterförvaring cyklar. I enkäten ställs också fråga huruvida föreningens medlemmar önskar ha en fixardag. Båda dessa områden kräver ett tillsättande av arbetsgrupper som driver arbetet och vi önskar besked om ni kan tänka er ingå i någon av dessa.

Com Hem

I tisdags var det informationsmöte med Com Hem. För er som inte hade möjlighet att närvara så kan ni ringa Com Hem för mer information på 08-553 633 62. Som vi tidigare beskrivit i nyhetsbrev så får vi alla tillgång till Com Hems grundutbud via TV uttagen i lägenheterna. I vårt avtal med Com Hem ingår det också att alla hushåll får en digitalbox alternativt tv-modul för inbyggd digitalbox. För att ni skall få denna box behöver ni ringa Com Hem och be att de skickar den. Ni behöver boxen i de fall ni vill ha ett utökat TV utbud men också om ni vill ha tillgång till digitala HD kanaler.

Informationsbrev juni 2015

Byte av TV leverantör

Föreningen har sedan bildandet haft avtal med Canal Digital som leverantör av analogt basutbud för TV. Från och med 5 oktober kommer föreningen byta leverantör till Comhem som kommer leverera såväl ett analogt som digitalt basutbud.

För föreningen innebär bytet av leverantör att vi får ett något bredare utbud vilket är såväl analogt som digital till en lägre kostnad.

Du som vill ha stor valfrihet i ditt tv-tittande har hos Comhem många kanaler i knivskarp HD-kvalitet. Med alla Tillvalskanaler kan du få över 160 stycken!

Utbudet blir Comhems basutbud vilket är 18 analoga. Man behöver varken box eller abonnemang eftersom föreningen står för abonnemanget och dessa kanaler kan ses i valfritt TV-uttag.

Tilläggsutbud utan kostnad

Dessutom får varje medlem en HD-box eller TV-modulkort att användas i valfritt uttag som ger tillgång till Comhems digitala grundutbud om 20 kanaler. Vill man sedan ha fler kanaler är det precis som tidigare fritt att teckna sådana avtal. Det kan vara värt för var och en att se över sina avtal om ni har tilläggstjänster för att se vilket som är mest fördelaktigt nu när vi även förses med ett digitalt grundutbud inklusive digitala boxar från Comhem.

Eventuella befintliga digitalbox från Canal Digital kommer inte att behöva återlämnas och tillhör numera respektive lägenhet. Dessa klassas som elavfall eller farligt avfall och du kan lämna in dem på någon av miljöstationerna i Göteborg. Eller på en Återvinningscentral.

Ny kanalsökning kan göras från den 5 oktober.

Comhem kommer hålla ett informationsmöte kring bytet med samtliga medlemmar i 27 augusti 18:30.

På informationsmötet kommer Comhem ger svar på frågetecken som kan tänkas uppstå med anledning av bytet till Comhem.

För Comhems basutbud se bilaga 1.

Användning av extra rum i 66ans trappuppgång

På årsmötet togs frågan upp avseende användning av det rum som ligger i nb på 66ans uppgång. Ett antal förslag lades fram såsom hobbyrum där man kan fixa med möbler. Andra alternativ var att rummet inreds med soffa och används som samlingsrum. Slutligen diskuterades det att ha pingis bord, eller bygga bastu i utrymmet.

Styrelsen kommer gå ut med en enkät för att ta reda på medlemmarnas syn på hur rummet skall användas.

Fixardag

Vi har tidigare år haft en fixardag under hösten där vi hjälpts åt att kratta löv och sköta om föreningens gemensamma ytor. Under denna dag har föreningen även haft en container på framsida där dels material från fixardagen slängts och dels där medlemmarna haft möjlighet att rensa sina förråd och slänga gamla möbler, kläder etc.

Som ni känner till är utrymmet för cyklar begränsat i cykelrummet och det blir trängre och trängre. Vi kommer i samband med eventuell fixardag be alla inventera sina cyklar och göra sig av med de som inte används. Vi kommer också titta på alternativa lösningar i form av krokar på väggarna i cykelrummet men även eventuellt tak över cyklarna på utsidan.

Vi kommer i enkäten som skickas ut förhöra oss om det finns intresse av en fixardag och då även förhöra oss om det finns medlemmar som är intresserade att ta ett ansvar för att organisera denna dag.

Felanmälan

Föreningen har sedan årsskiftet avtal med Riksbyggen om fastighetsskötsel. Vår fastighetsskötare från Riksbyggen heter Kåre Alm och han utför tillsyn av fastigheten en gång varannan vecka och finns tillgänglig för löpande skötsel och mindre reparationer.

Riksbyggens telefonnummer för felanmälan är 0771-86 08 60. Detta nummer gäller för såväl akuta problem som småsaker i enskilda lägenheter. Felanmälan kan göras dygnet runt på ovan nummer eller via mejl på http://www.riksbyggen.se/kontakt/felanmalan/

Observera att allt arbete som som rör enskilda lägenheter bekostas av lägenhetsinnehavaren själv, medan föreningen gemensamt bekostar arbete som berör gemensamma utrymmen och funktioner och beställs av styrelsen. Det är endast styrelseledamöter som får beställa arbeten som föreningen gemensamt svarar för!

Underhåll av gamla fönster och balkonger

Under närmaste tiden kommer underhåll ske avseende gamla fönster och balkonger. Under arbetenas gång kommer detta medföra ökad risk för insyn. Entrédörrarna kommer också att lackas om.

Trivselregler

Exteriört

Vi är alla måna om vår vackra utemiljö och skötseln av denna. Styrelsen är mycket nöjda med det arbete som upphandlas via Fritz Trädgårdsanläggning. De sköter såväl gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning samt att vi har fina planteringar i våra entrékrukor. Avtalet täcker de allmänna ytorna. För de enskilda ytorna som tillhör lägenhetsinnehavare som finns på utsidan är vi tacksamma att var och en håller samma standard.

Interiört

Även på insidan är vi alla måna om att hålla det snyggt, rent och trivsamt. Men vi har även brandsäkerhet att tänka på. Som vi tidigare tagit upp i informationsbrev har vi uppmanat alla medlemmar att inte förvara föremål i våra trappuppgångar av brandsäkerhetsskäl. Vi vill åter påminna om att inte ställa barnvagnar, cyklar, lådor, möbler, skor eller andra föremål i våra trappuppgångar eller i gångarna i källarna.

Utöver trivselfaktorn måste vi beakta om en brand skulle uppstå med kraftig rökutveckling så måste rökdykare kunna hitta fram till våra lägenhetsdörrar genom att följa trappuppgångarnas väggar i blindo. Om brandmännen snubblar över eller hindras av oväntade föremål så kan den resulterande fördröjningen innebära skillnaden mellan liv och död för någon som är kvar i lägenheten – inte bara för den egna lägenheten utan för andra i samma trappuppgång.

Detaljplan för Bostäder i Östra Kålltorp

Styrelsen har lämnat in yttrande avseende trafikfrågan på Sanatoriegatan. Se bilaga 2.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Renströmska Villan

Informationsbrev april 2014

Byte av portkod

För att undvika alltför stor spridning av vår portkod till obehöriga bör koden ändras med jämna mellanrum, och vi kommer nu att göra detta för första gången någon gång under den första veckan i maj. Den nya koden har distribuerats separat idag och används på samma sätt som den tidigare koden. Om ni under den veckan märker att den gamla koden slutat fungera, prova då med den nya.

Vi vill också be alla våra medlemmar att i möjligaste mån undvika att i onödan sprida koden till utomstående, och istället uppmana besökande att använda porttelefonen när så är möjligt.

Årsstämma 2014

Årsstämman för 2014 är planerad till tisdagen den 6:e maj klockan 18:30 – 20:00 i Kålltorpsskolans matsal som vanligt, så preliminärboka gärna detta i kalendern redan nu. Mer information om detta kommer inom kort i separat kallelse.

Ingen motion har inkommit från enskilda föreningsmedlemmar inför stämman. Bland de frågor som styrelsen kommer att sätta på agendan finns bl.a. fortsatt diskussion och eventuellt beslut om parkeringsplatser samt en rapport om garantibesiktningen, som nu är inne i slutfasen.

Vi hoppas på stort deltagande!

Brandsäkerhet

För ett tag sedan gick vi runt och knackade dörr för att uppmana alla medlemmar att inte förvara föremål i våra trappuppgångar av brandsäkerhetsskäl. Alla var så klart inte hemma så vi hade inte möjlighet att prata med alla, därför vill vi här påminna om att inte ställa barnvagnar, cyklar, lådor, möbler, skor eller andra föremål i våra trappuppgångar.

Anledningen är att om en brand skulle uppstå med kraftig rökutveckling så måste rökdykare kunna hitta fram till våra lägenhetsdörrar genom att följa trappuppgångarnas väggar i blindo. Om brandmännen snubblar över eller hindras av oväntade föremål så kan den resulterande fördröjningen innebära skillnaden mellan liv och död för någon som är kvar i lägenheten – inte bara för den egna lägenheten utan för andra i samma trappuppgång.

Fastighetsskötare

Föreningen har sedan årsskiftet avtal med Riksbyggen om fastighetsskötsel. Rent praktiskt innebär det att en fastighetsskötare vid namn Kåre Alm har fått en genomgång av vår fastighet och framöver har tillsyn av fastigheten en gång varannan vecka och finns tillgänglig för löpande skötsel och mindre reparationer.

Riksbyggens telefonnummer för felanmälan är 0771-86 08 60. Detta nummer gäller för såväl akuta problem som småsaker i enskilda lägenheter. Felanmälan kan göras dygnet runt.

Observera att allt arbete som som rör enskilda lägenheter bekostas av lägenhetsinnehavaren själv, medan föreningen gemensamt bekostar arbete som berör gemensamma utrymmen och funktioner och beställs av styrelsen. Det är endast styrelseledamöter som får beställa arbeten som föreningen gemensamt svarar för!

Var går gränsen?

Många undrar säkert var gränsen går mellan vad varje enskild lägenhetsinnehavare ansvarar för och vad föreningen gemensamt ansvarar för. Vår förening tillämpar de riktlinjer som Riksbyggen tagit fram för denna gränsdragning. Som vägledning kan dessa riktlinjer laddas ner här: Underhållsansvar BRF

Hälsningar,
Styrelsen

Informationsbrev december 2013

Hej alla! Nu har vi snart ett nytt år & vi i styrelsen vill önska alla en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR och samtidigt uppdatera er kring några saker som berör oss alla som bor i vårt fina hus!

Nytt golv i cykelrummet

OBS: NÄSTA VECKA 9-13 DEC FIXAS DETTA.

Egnahemsbolaget (via NCC) kommer att göra om golvet (en del i garantin). Det är bra om vi kan tömma rummet, annars kommer NCC fixa och göra golvet i omgångar. Vi kommer nu på söndag kväll 8 dec kl. 18-20 öppna upp målarrummet (längst ner i uppgång 66) så att man kan ställa sin cykel där under veckan. Rummet kommer att stå öppet under veckan, alternativt kan man ha cykeln i sitt källarförråd eller utomhus. Söndagen den 16 dec kl. 18-20 kommer vi kunna flytta upp igen. Vill man ha kvar sin cykel på ”vinterförvaring” i målarrummet så går det bra, då låser vi sedan rummet och öppna upp det framåt vårkanten.

Vår källare och våra källarförråd

Under garantibesiktningen har vi haft en dialog kring vår källare och fukt som vi har upplevt. Egnahemsbolaget har vidtagit åtgärder bl.a. att med en ökad ventilation lösa detta problem. Några saker måste vi själva beakta för att undvika att få fukt- och mögelskador:

  1. Se till att ventilationsdonen inte blockeras. Gäller både insläpp och utsug, fri luftväg krävs!
  2. Radiatorerna får inte vara tilltäckta, och ska stå på max. Då undviker vi kondensfenomen.
  3. Se till att det finns en luftspalt mot golv och vägg. Det som förvaras på golvet skall pallas upp på lämpligt vis, använd t.ex. balkongplattor i plast. Inget får lutas direkt mot väggarna.

Fastighetens garantibesiktning

Vi har under hösten haft två möten, vi kommer att träffas igen i januari. Förutom källaren har ventilationsanläggningen för huset byggs ut och en ny injustering är gjord, genomgång av taket och fasad är gjord och bl.a. har fler stuprör satts upp, förbättring av fönster, lackning av dörrarna, nya skärmtak, det har även gjorts en del markarbeten. Vi har fått förlängd garantitid på vissa saker på fastigheten, dessa kommer vi att följa under 2014. Numera så testar man brandspjällskyddet var fjortonde dag.

Årsavgift 2014

I enlighet med den ekonomiska planen kommer årsavgiften att höjas med 2,75 % för 2014.

Nya avtal

Vi har nu tecknat ett avtal kring fastighetsskötseln, leverantör är Riksbyggen, de kommer att sköta den löpande skötseln av vår fastighet på uppdrag av styrelsen. I avtalet ingår bl.a. att rensa stuprör, byta glödlampor och göra servicebesök. För trädgårdsskötseln har vi också tecknat ett avtal, den kommer nästa år att skötas av Fritz Trädgårdsanläggningar AB (Christian Turunen som bott i huset har denna firma).

Nya lampor i parken

För en mer upplyst miljö har Park & natur under hösten satt upp nya lampor i parken, nya ledningar håller på att dras och arbetsbelysningen för den tas bort när de är färdiga.