Information angående fönsterputs 17 April!

Den 17 April kommer det att putsas fönster i trapphusen. För att kunna putsa de gemensamma fönster som i trapphus 62 vätter mot balkonger måste balkongerna beträdas. Detta kommer att göras utifrån via en skylift.

Information om garantibesiktningen

Samtliga hushåll har nu blivit kallade till garantibesiktning av sin lägenhet och de flesta har fått tillsänt sig dokumentation från dessa besök. Vi vill här informera lite om innebörden av dessa dokument, om garantibesiktningen för fastigheten som helhet, och om nästa steg i garantibesiktningsprocessen.

Avstämning

Den avstämning som ni gick igenom tillsammans med Peter Szabo från Egnahemsbolaget vid garantibesiktningen är ett dokument där lägenhetsinnehavaren stämmer av med Egnahemsbolaget status på de punkter som kom fram under slutbesiktningen som gjordes för två års sedan. Syftet är att få en accept på att dessa punkter är åtgärdade och få bort dem från protokollen. De flesta av dessa punkter ska redan vara åtgärdade men om så inte är fallet ska Egnahemsbolaget åtgärda det som är kvar.

Garantibesiktningsprotokoll

Detta dokument sammanfattar de fel som ni som lägenhetsinnehavare har konstaterat under tiden ni har bott i lägenheten och nu tagit upp på garantibesiktningen. Fel som redan konstaterats vid slutbesiktningen tas inte med här, utan endast sådant som uppstått under tiden som förflutit sedan slutbesiktningen.

Anmärkninger med formuleringen ”kunden påpekar” eller ”kunden påtalar” används då det inte går att konstatera något fel vid besiktningstillfället, men innebär att det ska bevakas. Det åligger entreprenören, dvs. Egnahemsbolaget, att bevaka eller kontrollera detta, göra de mätningar som krävs, etc. Ni ansvarar också som lägenhetsinnehavare för att bevaka att allt åtgärdas för det som avser er lägenhet.

Det är viktigt att ni kontrollerar att de saker som ni tog upp när ni gick igenom lägenheten faktiskt kommit med på besiktningsprotokollet. Om något saknas, kontakta besiktningsmannen som skrev protokollet.

Fastighetens ventilation

Inför garantibesiktningen av fastigheten som helhet har styrelsen påpekat att vi upplever en bristfällig ventilation. Detta baseras bl.a. på tidigare information från våra medlemmar. Vi hoppas att ni som har haft synpunkter på ventilationen har tagit upp detta under garantibesiktningen av era lägenheter. Dessa påpekanden kommer ligga till grund vilka lägenheter som behöver undersökas ytterligare och/eller så småningom åtgärdas.

Har ni inte tagit upp det av någon anledning, men upplever att ni har en bristfällig ventilation, så skicka ett mejl till styrelsen@brfrenstromska.se eller lägg ett skrivet brev i styrelsen brevlåda på Sanatoriegatan 66 innan den 14 februari.

Fukt i fastigheten

Liksom med ventilationsanläggningen har styrelsen inför garantibesiktningen påpekat de fuktproblem vi upplever, både med de gemensamma källarutrymmena och med vissa enskilda lägenheter. Vi hoppas att ni som har haft fuktproblem har tagit upp detta under garantibesiktningen av era lägenheter. Dessa påpekanden kommer ligga till grund vilka lägenheter som behöver undersökas ytterligare och/eller så småningom åtgärdas.

Har ni inte tagit upp det av någon anledning, men upplever att ni har fuktproblem i er lägenhet, så skicka ett mejl till styrelsen@brfrenstromska.se eller lägg ett skrivet brev i styrelsen brevlåda på Sanatoriegatan 66 innan den 14 februari.

Vi behöver din hjälp – frilagda väggar i källaren den 21 februari!

Torsdagen den 21 februari ska det göras garantibesiktning av källarutrymmena. Inför denna genomgång behöver besiktningsmannen kunna inspektera källarväggarna ockulärt, och då måste dessa vara väl synliga. Alla källarförråd har minst en angränsande vägg, och vi ber samtliga medlemmar att frilägga denna innan detta datum; detta är speciellt viktigt för ytterväggar! Det är denna möjlighet vi har att få en tydlig bild av källarens miljö dokumenterad och bedömd, och då måste besiktningsmannen kunna se eventuella fuktrosor, flagnad färg etc.

När kommer entreprenören åtgärda påpekade fel?

Styrelsen har haft ett första möte med Egnahemsbolaget och där fått beskedet att de troligtvis kommer att påbörja åtgärder i mars, och då inledningnsvis med uppgång 60. Förhoppningen är att därefter fortsätta med en uppgång per månad och förhoppningsvis vara färdiga med samtliga lägenheter innan sommaren.

Styrelsens ambition är att kalla till ett informationsmöte när vi har fått en mer samlad bild av status på hela fastigheten och av hur garantibesiktningen kommer påverka oss som lägenhetsinnehavare och som gemensam ägare av hela fastigheten.

Hälsningar Styrelsen

Angående snöröjning

Hej alla boende i Renströmska Villan!

Styrelsen har fått in ett par klagomål om att snöröjning sker för ofta, vid onödigt lite snö, samt vid tider på dygnet då det stör medlemmars nattsömn. Detta behandlades på senaste styrelsemötet den 23:e januari, och vi vill här kort redogöra för styrelsens ståndpunkt i frågan.

Angående kostnad så betalar föreningen ett fast pris på 39800 kr/år exkl. moms för snöröjningen. Ekonomiskt och säkerhetsmässigt är det därför bara desto bättre för oss ju flitigare de är på att vara här och snöröja. Vi betalar visserligen rörliga materialkostnad för flis, men detta är en förhållandevis liten kostnadspost som kan förväntas uppgå till cirka 3000-5000 kr/år.

Att det upplevs som störande för vissa är förstås en annan sak, men tyvärr kan vi nog inte göra så mycket åt det. Dels kan man ju (som bekant) inte bestämma över vädret, och dels måste leverantören få disponera dygnets timmar mellan sina avtalskunder, och då kan inte alla alltid få snöröjning på idealiska tider. Avtalet med snöröjningsleverantören är givetvis utformat med detta i åtanke, och ger leverantören rätt att själv bestämma tidpunkterna för röjning och flisning efter eget tycke, med hänsyn till att den överenskomna servicenivån ska upprätthållas.

Styrelsen är dessutom av uppfattningen att snöröjningen fungerar mycket bra med nuvarande leverantör (bättre än den förra) och tror absolut inte att vi vinner något på att försöka byta leverantör av den här anledningen, för det finns nog ingen leverantör som till en rimlig kostnad är villiga att garantera oss att enbart snöröja på ”bekväma” tider (och dessutom börjar det ju ibland snöa mitt i natten och måste vara röjt till morgonen därpå).

Man kan sedan ha åsikter om precis hur mycket snö som ska fordras för att röjning ska vara nödvändigt eller berättigat, men då hamnar man nog snabbt i subjektiva gränsdragningar. Även ganska lite snö kan innebära betydande halkrisk om förhållandena är riktigt ogynsamma. Styrelsen anser att det här är bättre att röja en gång för mycket än en gång för lite, särskilt med tanke på att det sker till ett fast pris.

Det bör beaktas att föreningen har ett ansvar, både gentemot våra medlemmar och andra som besöker huset av olika anledningar, att se till att ingen skadar sig pga. bristfällig snöröjning. Om vi inte tar detta ansvar på största allvar kan föreningen drabbas rättsligen och ekonomiskt om en personskada skulle inträffa.

Styrelsen hoppas innerligt att samtliga boende kan godta detta. Om inte så står det förstås alltid var och en fritt att inkomma med en motion till kommande årsstämma med ett konkret förslag på hur vi skulle kunna hantera snöröjningen istället. (Sista dagen för motionsinlämning är sista januari så det är visserligen lite kort varsel till just denna gång, men så fungerar föreningsarbetet.)

Information från Göteborgs Stad Social Resursförvaltning

sr

 

 

 

Information om akutboende på Virginsgatan 30 i Kålltorp

 Bakgrund

Bostadsbristen är stor i Göteborg och kommunen har idag inga bra boendealternativ för familjer som inte har några övriga sociala problem än att de akut saknar boende. Barnfamiljer har fått hysas in på hotell eller i olämpliga boenden som riktat sig till människor med övrig problematik. Utifrån ett barnperspektiv har detta inte varit bra lösningar.

I juni 2012 gav politikerna i Social resursnämnd i uppdrag åt förvaltningen att undersöka behovet av att starta ett akutboende för främst familjer som saknar boende och inte har några övriga sociala problem.

Varför ett akutboende på Virginsgatan 30 i Kålltorp?

Få lokaler i staden är lediga och lämpliga som akutboende. Kålltorps äldreboende står idag tomt. Det är våning 2 och 3 i den äldre delen, som är aktuella för ett akutboende.

Lokalerna passar för ändamålet och omgivningarna är fina för barn att vistas i.

Hur många kommer bo på akutboendet i Kålltorp?

Det kommer bli8-10 lägenheter för akutboende på Virginsgatan 30. De tidigare planerna på cirka 70 platser är inte längre aktuella. Tanken är att familjerna kommer bo där i cirka tre månader, i väntan på annat långsiktigt boende.

Vilka ska bo där?

Exakt vilka som ska bo på akutboendet är svårt att säga idag, men det handlar främst om familjer som inte har andra sociala problem än akut bostadslöshet. De behöver ”mellanlanda” på ett bra ställe för att kunna hitta ett långvarigt boende någon annanstans. Det är troligt att en del av dem kommer att vara anhöriginvandrare från krigsdrabbade länder.

 Hur är gången i ärendet?

Ett formellt beslut om att använda lokalerna för akutboende kommer fattas av Social resursnämnd, tidigast vid sammanträdet den 19 december i år.

 När kommer akutboendet öppna?

Under våren 2013.

 Hur kommer akutboendet vara bemannat?

Det kommer finnas bemanning dygnet runt veckans alla dagar.

Har du frågor?

Kontakta Per Holm, utvecklingsledare Boendeverksamheten i Social resursförvaltning

E-post: per.holm@socialresurs.goteborg.se

Telefon: 031-367 96 39

Välkommen till städdag!

Söndag 11 November kl 10.30 – 12.30

Planen är att vi ska kratta löv och rensa i källaren.

En container för blandat avfall kommer finnas på plats. Passa på att slänga vad du vill, utom miljöfarligt avfall och elektronik.

OBS! Allt som ej är inlåst i källarföråden kommer att slängas.

Förra städdagen städades det jättefint och efteråt var det knytkalas i det nyinköpta tältet nedanför huset.

Inbrottsförsök i natt!

Ca kl 01.15 natten till idag försökte två män bryta sig in i flera tappuppgångar genom att använda kofot. Tack vare en uppmärksam och modig granne avbröts försöken och männen for iväg i en vit Volvo 740. Våra ytterdörrar är mycket säkra och försedda med brytskydd vilket gjorde att männen inte lyckades ta sig in i någon uppgång. Händelsen är polisanmäld och dörrarna kommer att repareras. Om någon har mer information om detta, vänligen kontakta styrelsen!

Städdag och knytkalas söndagen den 16:e september!

Vi börjar med att städa runt vårt hus. Sopar, krattar, rensar ogräs och gör fint. Alla kan hjälpa till med något – kan du inte vara med hela tiden, kom en liten stund bara!

Samling på framsidan kl. 14:00. Vi håller på till kl. 15:30 eller tills det inte finns något kvar att göra!

Efter att ha städat och fejat behöver vi lite avkoppling! Därför passar vi också på att ha knytkalas tillsammans samma dag med början kl. 16:00.

Ta med något gott och ställ på det gemensamma bordet, som blir ”gående”. Vin/öl medtages, vi bjuder på lättare dryck & kaffe. Kubb finns, andra sällskapslekar är också välkomna!

Renströmska – högst upp

Familjen Hallin fick besök av GP Bostad, läs atrickeln Renströmska – högst upp på gp.se:http://www.gp.se/bostad/1.889715-renstromska-hogst-upp

En slottsliknande byggnad i rött tegel. Ett sjukhus i ett område med frisk luft där lungsjuka fick vård. Med andra ord har Renströmska sanatoriet i Kålltorp en mycket speciell bakgrund. En historia som till stor del finns kvar i byggnaden som numera är omgjord till bostadsrättslägenheter. 
Pampig och stor breder den ut sig över den grönskande parken; en slottsliknande byggnad i nationalromantisk stil med takkupor, torn och en fasad av rött handslaget tegel. Nyligen fick fastigheten nytt liv och är minst lika fräsch som när den uppfördes för nära nog 100 år sedan.

– Men det var extremt svårt att föreställa sig hur lägenheten skulle se ut. Vi klättrade upp hit på en stege, till en öppen råvind med plywoodskivor och duvor, berättar Christina Hallin målande och sveper ut med armen över vardagsrummet. 

Har stått i kö sedan 2008

Det är rent och snyggt med glänsande ekparkett, vita väggar och ståtliga sex meters takhöjd, ljusår från den ruffiga vindsmiljön före ombyggnationen.

– Vi ställde oss i kö 2008 och tänkte att det här nog skulle bli en fräck lägenhet. Vi var inte oroliga för att den inte skulle bli fin men trodde kanske att det skulle vara lite mörkt i och med att det såg ut att vara få fönster. Men mörkt är det absolut inte, tillägger Christina.

– Vi hade bara byggritningarna att utgå från. Men från dem kunde jag göra en 3D-modell som gjorde det lättare att förstå hur lägenheten skulle se ut, säger maken Jan-Eric Hallin och fortsätter:

– Det var kul att följa byggubbarna. De gick omkring med ritningarna, kliade sig i huvudet och kollade hur innerväggarna skulle sitta. Det är vinklar och vrår överallt här. 

Antikvarisk expertis

Det var ordning och reda när byggnaden på Sanatoriegatan i Kålltorp förvandlades till bostäder. Eftersom Renströmska sanatoriet har ett kulturhistoriskt värde skedde alla förändringar i samarbete med antikvarisk expertis där de befintliga förutsättningarna fick styra över de 57 bostadsrätternas utformning. Därför är inte heller den ena lägenheten den andra lik.

Här finns allt ifrån enrummare till en sexa i två etage, även om flertalet bostäder rymmer mellan två och fyra rum. Gemensamt för dem alla är att insatsen var hög och månadskostnaden låg. Inför inflyttningen under 2010 kostade exempelvis den billigaste ettan drygt 1,4 miljoner medan den dyraste femman gick på nästan fem miljoner kronor mer. Å andra sidan var månadsavgiften bara omkring 1 100 respektive 4 100 kronor, inklusive värme, vatten och parkering. 

Diskussion om köksön

Hallins var med på ett tidigt stadium och involverade i hur etagelägenheten skulle se ut. Och fick se den nya bostaden växa fram.

– Vi tyckte att standarden var hög från början och valde köksluckor, vitvaror, köksmaskiner och innerdörrar. Det var mycket diskussioner om köksön, vi mätte och räknade, men i slutändan blev det ungefär som arkitekten föreslog, säger Christina.

Den oumbärliga skänken, med vit underdel och en bastant skiva av ek, står mitt på de öppna köksytorna och flankeras av två pallar. Strax intill finns ett matbord och framför den franska balkongens dubbeldörrar står två smäckra fåtöljer. Här sitter Jan-Eric och Christina gärna och blickar ut över Renströmska parken. Därifrån är det inte långt till Skatås och Härlanda tjärn. 

Både i stan och på landet

– Det känns som att bo både i stan och på landet. Det var lite det som gjorde det, kombinationen. Att vi inte har balkong gör ingenting. Vi har ett lantställe och det räcker gott, tycker Christina.

– Härifrån cyklar man lätt in till stan. Och det är fantastiskt med Skatås, man kan enkelt komma ut i naturen och gå hundpromenader åt alla håll, tillägger Jan-Eric.

Och det var just omgivningarna som gjorde att Renströmska sanatoriet en gång i tiden placerades just här. I början av 1900-talet dog omkring 10 000 människor varje år av lungtuberkulos och det enda botemedel man kände till var frisk luft. Och det fanns det gott om kring Kålltorp tack vare den generösa gran- och tallskogen. 

Höll på att gå om intet

Den som möjliggjorde lungsjukhuset hette Sven Renström. Han var en handelsman som arbetade sig upp, blev miljonär och före sin död instiftade Renströmska fonden. Denna kom att finansiera olika byggnationer i Göteborg.

Men först höll planerna på att gå om intet. Fonden omfattade endast projekt inom stadens gränser och den tilltänkta platsen visade sig tillhöra Örgryte socken. Efter att ärendet behandlats av självaste Konungen utfärdades ett dekret som införlivade området med Göteborg. Nu kunde tomten köpas in.

Sanatoriet ritades av arkitekten Ernst Torulf och stod klart 1913. Det erbjöd 190 vårdplatser och rymde förutom operationsrum och läkarmottagningar också en ståtlig liggbalkong på husets södersida, vilken senare utökades med liggterrasser och en extra paviljong.

Med upptäckten av penicillinet sjönk förekomsten av tuberkulos i Sverige. Renströmska blev en lungklinik och användes därefter för bland annat äldrevård och psykiatri, stod tom under ett par år innan ombyggnaden till bostadsrätter påbörjades 2006. 

För mycket trädgårdspyssel

– Det känns att det är ett hus med en historia. Men man får ingen sjukhuskorridorkänsla här uppe eftersom ytorna ju har varit vind, säger Christina.

Tidigare bodde hon, Jan-Eric och de två vuxna barnen i ett hus i Kållered. Men när familjen skaffade sommarstuga blev det för mycket trädgårdspyssel och annat och de valde att byta bostadsform. Den nya lägenheten är på 131 kvadratmeter och har nästan lika stora boytor som huset.

– Det känns flexibelt här. Vi kan flytta om på olika sätt när det kommer gäster, beroende på hur många vi är. Men inredningen har inte varit helt given. Alla vinklar och vrår och de lutande väggarna som går ihop med taket har gjort att vi har fått tänka till, förklarar Christina under husesynen. 

Bara två innedörrar

Bostaden har en ovanligt öppen planlösning och det finns bara två innerdörrar, till badrummet och sovrummet. I taket har de stadiga gamla träbjälkarna bevarats vilket ger en rustik och hemtrevlig känsla. Andra detaljer som ger karaktär är flera små prång och ett trekantigt köksfönster. Och inte minst andra våningen som erbjuder en praktfull vy över vardagsrummet långt nedanför.

– Innan vi flyttade hit gjorde vi oss av med mycket och håller fortfarande på att skaffa nya möbler, mattor och lampor. Det är lite tomt här men vi vill inte övermöblera. Vi ska bo in oss först, avslutar Jan-Eric Hallin.

På vägen ut väljer vi att promenera ned i stället för att ta hissen. Sätter fötterna på bastanta gamla trappsteg i kalksten och granit som har hängt med i nästan 100 år, liksom de dekorativa svarta smidesräckena. Trapphusen är rymliga och ljusa och leder ut till långa korridorer på varje våningsplan. Det är inte svårt att få associationer till en sjukhusmiljö och tänka sig hur det en gång såg ut här.

Bild: Cecilia Hallin

Särskilt inte när vi står framför Åke Broviks färgsprakande konstverk från 1955. En jättebild som på andra våningen målats direkt på väggen och speglar Renströmska sanatoriets verksamhet.

Det är vackert så.

Robert Lagerström ”
 
Bilder från reportaget kan ses här: